(+98) 21 88311357

در اینترسک 2015 در دویمن روز نمایشگاه در هتل REGIS PARK برجمان گردهمایی CPPLUS و پارتنر ها برگزار گردید و شرکت طاها موفق به دریافت لوح تقدیر همکاری گردید.